Als je vragen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op|support@e-Sensecurity.de

privacy

/privacy
privacy

Wij heten u welkom op onze website en zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-DS-GVO) en de landspecifieke uitvoeringswetten die op ons van toepassing zijn. Met behulp van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bechtle en de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Persoonsgegevens zijn de gegevens die het mogelijk maken een natuurlijke persoon te identificeren. Dit omvat met name uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Anonieme gegevens bestaan wanneer er geen persoonlijke verwijzing naar de gebruiker kan worden gemaakt.

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

Adres: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Contactgegevens:contact@bechtle.com, + 49 7132 981 – 0

Contactpersoon van de functionaris voor gegevensbescherming: privacy@bechtle.com

Uw rechten als betrokkene

Allereerst willen wij u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in artikel 15 – 22 EU-DS-GVO. Dit bevat:

 • Het recht op informatie (Art. 15 EU-DS-GVO),
 • Het recht op gegevenswissing (Art. 17 EU-DS-GVO),
 • Het recht op rectificatie (Art. 16 EU-DS-GVO),
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 EU AVG),
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking (Art. 18 EU-DS-GVO),
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (Art. 21 EU-DS-GVO).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: datenschutz-ag@bechtle.com. Hetzelfde geldt als u vragen heeft over de gegevensverwerking in ons bedrijf. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

rechten van bezwaar

Let in verband met het recht van bezwaar op het volgende:

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met direct advertising.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar is kosteloos en kan informeel worden ingediend, indien mogelijk bij: contact@bechtle.com.

Als we uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doeleinden en rechtsgrondslag van gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden de bepalingen van de EU-DS-GVO en alle andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming in acht genomen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking vloeit met name voort uit artikel 6 EU-DS-GVO.

Wij gebruiken uw gegevens om zaken te doen, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en klantrelaties te versterken, waaronder ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsonderzoeken en direct advertising kunnen vallen.

Uw toestemming vertegenwoordigt ook een verordening gegevensbeschermingsvergunning.We zullen de doeleinden van de gegevensverwerking en uw herroepingsrecht uitleggen. Als de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zullen wij u daar uitdrukkelijk op wijzen in de toestemming, artikel 88 lid 1 EU-DS-GVO.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 EU-DS-GVO vindt alleen plaats als dit wettelijk verplicht is en er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang bij het uitsluiten van de verwerking prevaleert, Artikel 88 Paragraaf 1 EU-DS-GVO.

Overdragen aan derden

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met de juiste toestemming. Anders wordt het niet aan derden doorgegeven, tenzij we hiertoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Ontvangers van de gegevens / categorieën van ontvangers

Binnen ons bedrijf zorgen we ervoor dat alleen die mensen uw gegevens ontvangen die deze nodig hebben om aan hun contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Via onze webshop worden verkoopovereenkomsten gesloten met "Bechtle direct GmbH", de Bechtle-dochter die verantwoordelijk is voor dit verkoopkanaal.

Bij aankopen en vragen kan het voorkomen dat er andere Bechtle-bedrijven bij betrokken zijn. Een voorbeeld is een verzoek om ondersteuning bij u op locatie, die idealiter wordt afgehandeld door een nabijgelegen Bechtle-locatie.

In sommige gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het uitvoeren van hun taken, bijvoorbeeld bij het versturen van nieuwsbrieven. Met alle dienstverleners zijn de nodige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.

Doorgifte naar een derde land / intentie voor doorgifte naar een derde land

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als dit wettelijk verplicht is of als u ons uw toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren.

Dit is momenteel het geval als u onze chatfunctie gebruikt voor vragen, omdat een dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte die deze functie aan ons ter beschikking stelt, toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Naleving van het niveau van gegevensbescherming wordt onder meer gegarandeerd door certificering of deelname aan het zogenaamde "Privacy Shield":

Cisco neemt deel aan de kaders en principes van het EU-VS-privacyschild en heeft de naleving ervan laten certificeren. Meer informatie over het onderwerp Privacy Shield is te vinden op: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Opslagduur van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het betreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee dat tal van bewaartermijnen vereisen dat gegevens (moeten) bewaard blijven. Dit geldt in het bijzonder voor opslagverplichtingen onder handels- of belastingrecht (bijv. handelswetboek, belastingwetboek, enz.). Als er geen verdere opslagverplichtingen zijn, worden de gegevens routinematig verwijderd nadat het doel is bereikt.

Daarnaast kunnen we gegevens bewaren als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven of als er een juridisch geschil is en we bewijs gebruiken binnen de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan zijn; de reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de door ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, passen wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe. De beveiligingsniveaus worden in samenwerking met beveiligingsexperts voortdurend gecontroleerd en aangepast aan nieuwe beveiligingsnormen.

De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is altijd versleuteld. Als overdrachtsprotocol voor onze website bieden wij HTTPS aan, in elk geval met behulp van de huidige versleutelingsprotocollen.

We bieden onze gebruikers ook inhoudscodering voor contactformulieren en applicaties. Alleen wij kunnen deze gegevens ontsleutelen. Er is ook de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijvoorbeeld per post).

Verplichting om de gegevens te verstrekken

Verschillende persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en het nakomen van de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

We hebben de details voor u samengevat in het bovenstaande punt. In bepaalde gevallen moeten op grond van wettelijke voorschriften ook gegevens worden verzameld of beschikbaar worden gesteld. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om uw verzoek te verwerken of om de onderliggende contractuele relatie uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

De betreffende context bepaalt welke gegevens wij verwerken: Dit hangt ervan af of u online een bestelling plaatst of een aanvraag invult in ons contactformulier, of u ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient.

Houd er rekening mee dat we informatie voor speciale verwerkingssituaties ook afzonderlijk op een geschikt punt kunnen verstrekken, bijvoorbeeld bij het uploaden van sollicitatiedocumenten of bij het maken van een contactverzoek.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Wanneer u deze website bezoekt, verzendt uw browser de volgende soorten gegevens, die door ons worden opgeslagen:

 • het browsertype,
 • het IP-adres van de toegangscomputer,
 • de serververzoeken (bijv. paginaweergaven) inclusief de tijd en
 • de verwijzende URL (dwz het adres van de eerder bezochte website als u onze website van daaruit hebt bereikt door op een hyperlink te klikken).

Deze eerste drie soorten gegevens zijn technisch noodzakelijk om de door u op deze website bezochte pagina's correct weer te geven. Bovendien kunnen ze indien nodig worden gebruikt om de veilige werking van deze website te handhaven (bijvoorbeeld om hackpogingen af te weren). De verwijzende URL wordt anoniem gebruikt voor statistische doeleinden. Om redenen van technische veiligheid en met name om aanvallen op onze webserver af te weren, worden dit soort gegevens ook voor een bepaalde tijd opgeslagen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de EU AVG.

Als onderdeel van een contactverzoek verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

Met behulp van onze website kunt u ons verschillende vragen stellen, bijvoorbeeld om een catalogus te bestellen of om informatie te vragen over bepaalde producten. U kunt kiezen tussen een chat, een verzoek om terug te bellen en een e-mailachtig bericht.

Een contactformulier wordt gebruikt om de contactgegevens vast te leggen die nodig zijn voor communicatie (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer of e-mailadres) en om de inhoud van uw bericht vast te leggen. Deze gegevens worden gebruikt voor klantrelatiebeheer (contactgeschiedenis) en om op uw verzoek te reageren/vervullen.

Als onderdeel van het bestelproces verwerken wij de volgende gegevens:

In de webshop, die in deze website is geïntegreerd, kunt u als bedrijf (zakelijke klant) informatietechnologische producten bestellen.

Contactgegevens, uw factuur-/afleveradres en betalingsgegevens (accountgegevens of iets dergelijks) zijn nodig om de bestelling te verwerken.

In het kader van bestellingen kunnen kredietcontroles worden uitgevoerd. Details hiervan krijgt u te zien tijdens het bestelproces. Wij laten uw kredietwaardigheid alleen controleren als u hiermee instemt.

Voor online sollicitaties verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • stamgegevens (bijv. naam, achtervoegsels, geboortedatum, titel indien van toepassing),
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres),
 • Kwalificatie- en opleidingsgegevens (bijv. curriculum vitae, certificaten),
 • Afhankelijk van de vacature kan ook informatie over taal- en ICT-vaardigheden, werk- en rijbewijzen of verblijfsvergunningen worden verstrekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken wij diverse andere (vrijwillige) gegevens zoals vroegste ingangsdatum, regionale mobiliteit, gewenst aantal uren en dienstduur, eerdere dienstbetrekking bij Bechtle, gegevens over uw maatschappelijke betrokkenheid of informatie over hoe u op de hoogte bent gekomen van de positie. Op vrijwillige basis is er ook de mogelijkheid om toepassingsrelevante informatie naar ons portaal te uploaden via uw eigen profiel op sociale netwerken.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Uw sollicitatiedocumenten worden door ons sollicitatiesysteem versleuteld naar ons verzonden. De voorzorgsmaatregelen voor gegevensback-up komen altijd overeen met de huidige stand van de techniek.

We slaan uw gegevens op in het sollicitatieproces in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en verwijderen deze uiterlijk na zes maanden. Gegevens worden verder alleen opgeslagen in gevallen waarin wij daartoe verplicht of gerechtigd zijn, bijvoorbeeld als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een bepaalde, langere tijd op te slaan of om een recht uit te oefenen.

Regelgeving die ons verplicht om gegevens op te slaan vind je bijvoorbeeld in het Wetboek van Koophandel of in het Wetboek van de Belastingdienst. Daarnaast dienen verjaringstermijnen in acht te worden genomen. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring als onderdeel van het sollicitatieproces.

Voor nieuwsbrieven verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • begroeting
 • Naam voornaam,
 • E-mailadres.
 • We voeren ook anonieme link-tracking uit voor statistische doeleinden.

Geautomatiseerde beslissingen per geval

Houd er rekening mee dat we over het algemeen geen puur geautomatiseerde verwerkingsmethoden gebruiken om tot een beslissing te komen.

Contactformulier / contact via e-mail, chat of telefoon

Er is een contactformulier op onze website dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als u ons schrijft via het contactformulier, verwerken wij de gegevens die u op het contactformulier verstrekt om contact met u op te nemen en uw vragen en verzoeken te beantwoorden.

Het principe van data-economie en data-vermijding wordt hier in acht genomen, in die zin dat u alleen de gegevens hoeft te verstrekken die we absoluut nodig hebben om contact met u op te nemen. Dit is uw e-mailadres en het berichtveld zelf.

Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om redenen van technische veiligheid en om eventuele aanvalspogingen af te weren. Alle andere gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden gespecificeerd (bijvoorbeeld om uw vragen meer individueel te beantwoorden).

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om uw verzoek te verwerken.

Je hebt ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via chat of een terugbelverzoek achter te laten. De chatgeschiedenis wordt 30 dagen op interne servers opgeslagen voor trackingdoeleinden en daarna verwijderd.

Nieuwsbrief (Art. 6 Para. 1 lit. a EU-DS-GVO)

U kunt zich op onze website abonneren op een gratis nieuwsbrief. Het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief en uw naam worden gebruikt voor het verzenden van de gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding wordt hier in acht genomen, omdat alleen het e-mailadres en uw naam zijn gemarkeerd als verplichte velden voor personalisatie. Om technische redenen en voor wettelijke bescherming wordt uw IP-adres ook verwerkt wanneer u de nieuwsbrief bestelt

Uiteraard kunt u zich op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief en daarmee uw toestemming intrekken. Ook is het op elk moment mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief rechtstreeks via onze website.

Webshop (Art. 6 lid 1 lit. b EU-DS-GVO)

We verwerken alleen de gegevens die u op het bestelformulier verstrekt om de contractuele relatie uit te voeren of te verwerken, tenzij u akkoord gaat met verder gebruik.

Het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding wordt in acht genomen, omdat u ons alleen de gegevens hoeft te verstrekken die we absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of om onze contractuele verplichtingen na te komen (dwz uw naam, adres, e-mailadres en de respectieve gegevens voor de betalingsgegevens die nodig zijn voor de geselecteerde betalingsmethode) of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Bovendien wordt uw IP-adres om technische redenen en voor wettelijke bescherming verwerkt. Zonder deze gegevens zullen we helaas moeten weigeren om het contract af te sluiten, omdat we het dan niet kunnen uitvoeren of een bestaand contract mogelijk moeten beëindigen. Uiteraard kunt u desgewenst ook zelf meer gegevens aanleveren.

Registratie / klantaccount (Art. 6 lid 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. Het voordeel is dat u met name de bestelgeschiedenis kunt inzien en de gegevens die u opgeeft voor het bestelformulier worden bewaard. Bij een volgende bestelling hoeft u deze niet opnieuw in te vullen.

Registratie is daarom ofwel vereist om een contract (via onze online shop) met u uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding wordt hier in acht genomen, omdat alleen de gegevens die nodig zijn voor registratie zijn gemarkeerd als een verplicht veld met een asterisk (*). Dit zijn bijvoorbeeld het e-mailadres en wachtwoord inclusief wachtwoordherhaling.

Voor bestellingen in onze onlineshop hebben we ook informatie nodig over het factuuradres (titel, voornaam, achternaam, adres) voor levering. Indien het afleveradres afwijkt van het factuuradres, dienen ook bovenstaande gegevens voor het afleveradres te worden vermeld.

Door registratie op onze website worden ook het IP-adres van de gebruiker, de datum en tijd van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop "Nu registreren" te klikken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Let op: We slaan het wachtwoord dat je ons hebt gegeven versleuteld op. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Daarom kunnen ze u geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dit geval de functie "Wachtwoord vergeten", die u een automatisch gegenereerd nieuw wachtwoord per e-mail zal sturen. Geen enkele medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord bij u op te vragen. Geef daarom nooit uw wachtwoord op als u dergelijke verzoeken ontvangt.

Na voltooiing van het registratieproces worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik in het afgeschermde klantengedeelte. Zodra u zich op onze website registreert met uw e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor acties die u op onze website heeft ondernomen (bijvoorbeeld voor bestellingen in onze online shop). Uitgevoerde orders zijn te traceren in de orderhistorie. Wijzigingen in het factuur- of afleveradres kunt u hier doorgeven.

Het staat geregistreerde personen vrij om zelf wijzigingen/correcties aan te brengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. Onze klantenservice zal ook graag wijzigingen/correcties doorvoeren als u contact met hen opneemt. Natuurlijk kunt u de registratie of uw klantaccount ook annuleren of verwijderen.

Betalingssystemen (Art. 6 Para. 1 lit. a, b EU-DS-GVO), kredietcontrole (Art. 6 Para. 1 lit. f EU-DS-GVO)

In onze webshop kunt u op rekening, creditcard en via PayPal betalen. Voor dit doel worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld om uw bestelling en betalingsverwerking uit te kunnen voeren. Bovendien wordt uw IP-adres om technische redenen en voor wettelijke bescherming verwerkt.

Het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding wordt in acht genomen, omdat u ons alleen de gegevens hoeft te verstrekken die we absoluut nodig hebben om de betaling te verwerken en dus het contract te verwerken of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Zonder deze gegevens zullen we helaas moeten weigeren om het contract af te sluiten, omdat we het dan niet kunnen uitvoeren.

Het betalingssysteem dat we gebruiken maakt gebruik van SSL-codering om de overdracht van uw gegevens te beschermen.

Opmerking over betaling van facturen: Als u in onze online winkel de betalingswijze op factuur kiest, voeren wij een kredietcontrole uit. Hiertoe worden de kredietwaardigheidsrelevante gegevens doorgegeven aan Creditsafe om kredietwaardigheids- en wanbetalingsrisico's te bepalen.

Opmerking over creditcardbetalingen: Zoals gebruikelijk bij creditcardbetalingen controleert onze serviceprovider Wirecard de gegevens op de creditcard en voert een kredietcontrole uit.

Opmerking over PayPal: PayPal is een bedrijf van PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online winkel "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden.

Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook nodig om het koopcontract te verwerken. Details over gegevensbescherming bij PayPal zijn te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de juridische situatie vanaf 25 mei 2018).

Opmerking bij automatische incasso: Zoals gebruikelijk bij automatische incasso worden uw rekeninggegevens verzameld om het bijbehorende bedrag van uw rekening af te schrijven.

Advertentiedoeleinden voor bestaande klanten (Art. 6 Para. 1 lit. f EU-DS-GVO)

Bechtle is geïnteresseerd in het onderhouden van de klantrelatie met u en het sturen van informatie en aanbiedingen over onze producten/diensten. Wij verwerken uw gegevens daarom om u relevante informatie en aanbiedingen per e-mail te sturen en voor klanttevredenheidsonderzoeken.

Indien u dit niet wenst, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met direct advertising. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.

Het bezwaar kan kosteloos en informeel zonder opgaaf van redenen worden ingediend en dient te worden gemaild naar + 49 7132 981-0 contact@bechtle.com of per post opgestuurd naar Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Aanvragersportaal (Art. 6 lid 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

We zijn blij dat je interesse hebt om bij Bechtle te werken. Wij zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de persoonsgegevens die u in het sollicitatieformulier verstrekt alleen met het oog op een effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om contact met u op te nemen in het kader van de sollicitatieprocedure. De gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Als onderdeel van het aanvraagformulier wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij houden we ons aan het principe van data-economie en data-vermijding, in die zin dat u ons alleen de gegevens hoeft te verstrekken die we nodig hebben om uw sollicitatiedocumenten, zoals uw cv, volledig te onderzoeken of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Deze verplichte informatie is gemarkeerd met een * (ster). Uw IP-adres wordt ook om technische redenen en voor juridische bescherming verwerkt.

Zonder deze gegevens kunnen we uw sollicitatiedocumenten helaas niet controleren. Daarom staat ons sollicitatiesysteem u in dit geval niet toe om de sollicitatiedocumenten te uploaden. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om vrijwillige informatie te verstrekken in het aanvraagformulier.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Uw sollicitatiedocumenten worden door ons sollicitatiesysteem versleuteld naar ons verzonden.

Wij bewaren uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden totdat het sollicitatieproces is afgerond en de betreffende termijnen zijn verstreken - uiterlijk zes maanden na ontvangst van een besluit. U heeft echter de mogelijkheid dat wij uw sollicitatiedocumenten langer bewaren en vergelijken met andere vacatures die bij uw profiel passen.

Hiervoor hebben we uw toestemming nodig, die u ons kunt geven door op het selectievakje te klikken voordat u uw sollicitatiedocumenten uploadt. In dit geval bewaren wij uw gegevens 365 dagen. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen voor de toekomst per e-mail aan de gegevensbeschermings-e-mail van Bechtle AG geven: datenschutz-ag@bechtle.com. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring als onderdeel van het sollicitatieproces.

Cookies (Art. 6 Para. 1 lit. f EU-DS-GVO / Art. 6 Para. 1 lit. a EU-DS-GVO met toestemming)

Onze website maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen.

Deze cookies stellen ons in staat om te analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Dit stelt ons in staat om de inhoud van de website te ontwerpen op basis van de behoeften van de bezoekers. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en deze bijvoorbeeld te plaatsen afhankelijk van de thematische interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer hun geldigheidsduur (meestal zes maanden) is verstreken of u verwijdert ze zelf voordat de geldigheidsduur afloopt.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt echter meestal uw browserinstellingen wijzigen als u de informatie liever niet verzendt. U kunt dan nog steeds onbeperkt gebruik maken van de aanbiedingen op onze website (uitzondering: configurators).

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers.

Voor het bestelproces in de winkel en voor het inloggen op deze website is een sessiecookie nodig. Dit betekent dat uw browsersessie daadwerkelijk aan u kan worden toegewezen. Zoals de naam "sessiecookie" suggereert, wordt deze cookie verwijderd wanneer u uw browser sluit. Het eenvoudig bekijken van de afzonderlijke pagina's van deze website is ook mogelijk zonder cookies (bijvoorbeeld door ze te deactiveren met een overeenkomstige add-on in uw browser).

Gebruikersprofielen / webtrackingproces

Op deze website worden, soms met hulp van dienstverleners, pseudonieme gebruiksprofielen gemaakt voor reclame, marktonderzoek en het op de behoeften gebaseerde ontwerp van de website. Deze gebruiksprofielen zijn gepseudonimiseerd (op de webserver) zodat alleen anonieme gegevens (dwz geen persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw IP-adres) de serviceprovider bereiken.

Uw onder punt 1 en 2 genoemde persoonsgegevens worden niet samengevoegd met de gebruiksprofielen. Dit betekent dat uw gebruiksprofiel niet uw naam draagt, en omgekeerd weet niemand hoe uw gebruiksprofiel er op dit moment uitziet.

Webtracking (dwz het verzamelen van gegevens voor deze gebruiksprofielen) gebeurt met behulp van cookies voor gebruiksprofielen en actieve inhoud (zogenaamde scripts). De webserver kan deze cookies gebruiken om u te herkennen tijdens uw browsersessie en – als de cookie in de tussentijd niet is verwijderd – tijdens uw volgende sessie.

U kunt met de volgende knop bezwaar maken tegen het aanmaken van gebruiksprofielen van uw surfgedrag op deze website:

tegenstrijdigheid

Als u op de knop drukt, worden er geen cookies voor gebruiksprofielen op uw computer opgeslagen en worden de webtrackingscripts niet uitgevoerd.

In plaats daarvan wordt er een "no-tracking cookie" op uw computer opgeslagen. Hiermee wordt rekening gehouden met uw bezwaar (voor huidige en toekomstige browsersessies) zolang deze cookie bestaat.

In het bijzonder worden op deze website de volgende webtrackers gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen aan te maken (tenzij u bezwaar heeft gemaakt):

web trek

Deze webanalyseservice van Webtrekk GmbH wordt gebruikt om de reactie op onze website en aanbiedingen te bepalen en dienovereenkomstig te optimaliseren.

Hiervoor worden enkele cookies gebruikt, bijvoorbeeld een sessiecookie, een last-click cookie en een ever-cookie (voor herkenning over meerdere browsersessies). De cookie met de langste levensduur, de Ever-Cookie, verliest uiterlijk na zes maanden zijn geldigheid, dwz hij wordt dan door uw browser verwijderd.

Voor de statistische evaluatie van de websites gebruiken we ook de technologieën van Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH is een bedrijf gevestigd in Duitsland, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, dat gebruiksgegevens verzamelt, opslaat en analyseert. Het is gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van webcontrole in Duitsland nadat de gegevensverwerking werd gecontroleerd op conformiteit met gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Met behulp van de diensten van Webtrekk verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden gebruikt om onze aanbiedingen continu te verbeteren en te optimaliseren en zo voor u interessanter te maken.

Als onderdeel van het gebruik van deze website wordt door uw browser verzonden informatie verzameld en geëvalueerd. Dit gebeurt met behulp van cookietechnologie en zogenaamde pixels, die op elke website zijn ingebed. De volgende gegevens worden verzameld: Verzoek (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, browsertaal, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, schermresolutie, Javascript-activering, Java aan/uit, cookies aan/uit , kleurdiepte, verwijzende URL, IP-adres (wordt alleen anoniem verzameld en onmiddellijk na gebruik verwijderd), tijdstip van toegang, klikken, bestelwaarden, winkelwagentjes en anonieme formulierinhoud (bijvoorbeeld of er een telefoonnummer is opgegeven of niet).

Webtrekk maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd wanneer u uw browsersessie beëindigt. Hetzelfde geldt voor de "last-click cookies". Daarnaast worden er "ooit-cookies" geplaatst waarvan de looptijd niet langer is dan 6 maanden en die uiterlijk na een bepaald aantal keren gebruik worden verwijderd. De gebruiksgegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens over de drager van het pseudoniem. Ze worden verwijderd wanneer opslag niet langer nodig is voor het maken van de gebruiksanalyse of de gebruiker hierom vraagt.

Een directe persoonlijke referentie is te allen tijde uitgesloten. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om anonieme gebruiksprofielen te creëren die de basis vormen voor webstatistieken. De gegevens die met de Webtrekk-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen nooit worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door Webtrekk kan te allen tijde voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Klik hiervoor op de volgende link.

tegenstrijdigheid

Uitvoer en weergave van CookieID-onthulling.

Door de link te bevestigen, wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw gegevensdrager geplaatst. Deze cookie is 5 jaar geldig. Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw computer verwijdert, deze opt-out-cookie ook wordt verwijderd, dwz als u nog steeds bezwaar wilt maken tegen de anonieme gegevensverzameling door Webtrekk, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. De opt-out-cookie wordt per browser en computer ingesteld. Als u onze websites thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u de opt-out-cookie in de verschillende browsers of op de verschillende computers activeren.

Google AdWords

We gebruiken ook de Google-advertentietool "Google Adwords" om onze website te adverteren. Als onderdeel hiervan gebruiken we op onze website de analyseservice "Conversion Tracking" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google". Als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat en opslaat op uw computer. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze advertenties heeft geklikt die bij Google zijn geplaatst en bent doorgestuurd naar onze site.

De informatie die met behulp van de conversiecookies wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door de betreffende gebruiker zijn geopend. Wij of andere adverteerders via Google Adwords ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van conversiecookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken, bijvoorbeeld met een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert of specifiek alleen cookies van het domein "googleadservices.com" blokkeert. De relevante gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html.

Sociale plug-ins van sociale netwerken

Advertentie- en conversiecookies worden gebruikt om advertenties voor u relevanter te maken en op basis van uw interesses, ook op andere websites buiten ons bereik. Hiermee wordt onder andere ook voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.

Met deze cookies kunnen we ook de effectiviteit van onze advertentiecampagnes meten op basis van anonieme en pseudonieme gebruikersprofielen en begrijpen hoe gebruikers omgaan met ons advertentiemateriaal of welke acties de gebruiker heeft ondernomen na interactie met het respectieve advertentiemateriaal (zogenaamde " conversie"):

Gebruik van Facebook

Met uw toestemming gebruikt onze website de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") om de conversie te meten. Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken.

Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik.

Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen op

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

deactiveren. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor gedragsadvertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance:

Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken:

afmelden

Gebruik van LinkedIn

Deze website maakt gebruik van de analyse- en conversietrackingtechnologie van LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, VS. Met de eerder genoemde LinkedIn-technologie kun je op basis van je interesses relevantere advertenties te zien krijgen.

We ontvangen ook geaggregeerde en anonieme rapporten van advertentie-activiteit en informatie over hoe u met onze website omgaat van LinkedIn. LinkedIn kan uw bezoek aan onze site echter toewijzen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn op deze manier verzamelt, noch op de omvang van deze gegevens die door LinkedIn worden verzameld. We hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens die naar LinkedIn worden verzonden.

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen ("opt-out"); Klik hiervoor op het veld "Weigeren op LinkedIn" (voor LinkedIn-leden) of "Weigeren" (voor andere gebruikers) hieronder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat ook - duidelijk herkenbare - links naar de websites van andere bedrijven. Als er links zijn naar websites van andere aanbieders, hebben wij geen invloed op de inhoud ervan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de website is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

De gelinkte pagina's zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen en herkenbare juridische overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van schendingen van rechten, zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.

Online aanbiedingen voor kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun wettelijke voogd geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring indienen. We moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Google Analytics

Om de kwaliteit van onze aanbiedingen en website te verbeteren, slaan wij gegevens over de individuele toegang tot onze website op voor statistische doeleinden. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Het gebruik vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang (dwz belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) in de zin van artikel 6 lid 1 zin 1 lid f AVG. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, zoals:

 • browsertype/versie,
 • besturingssysteem gebruikt,
 • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijdstip van serververzoek,

worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Ook hebben we op deze website de code “anonymizeIP” toegevoegd aan Google Analytics. Dit garandeert dat uw IP-adres wordt gemaskeerd, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken:

Google Analytics bezwaar

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google is ook gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Sociale media

Bechtle AG onderhoudt verschillende optredens in de "sociale media" om te communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar zijn geregistreerd en om hen te kunnen informeren over onze aanbiedingen.

Wij willen u erop wijzen dat u deze platforms en hun functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).

Wij willen u er tevens op wijzen dat uw gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Met betrekking tot de Amerikaanse providers die gecertificeerd zijn onder het "Privacy Shield", willen we erop wijzen dat deze providers zich ertoe verbinden de gegevensbeschermingsnormen van de EU na te leven.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden gemaakt. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld binnen en buiten de platformen advertenties geplaatst worden die vermoedelijk aansluiten bij jouw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw computer opgeslagen. Los daarvan kunnen gegevens die niet rechtstreeks van uw eindapparaat worden verzameld, ook in de gebruiksprofielen worden opgeslagen (vooral als u lid bent van de betreffende platforms en daarop bent ingelogd).

Als aanbieder van deze informatiedienst verzamelen of verwerken wij geen gegevens over uw gebruik van onze dienst.

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt plaats op basis van onze legitieme belangen in effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f EU-DS-GVO. Als u door de respectieve aanbieders om uw toestemming voor de gegevensverwerking wordt gevraagd (dwz uw toestemming geeft, bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken of een knop te bevestigen), is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 letter a., artikel 7 EU - AVG.

mogelijkheid van bezwaar

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens op het betreffende netwerk, moet u

 • uitloggen bij het betreffende netwerk voordat u onze website bezoekt,
 • verwijder de cookies die op het apparaat aanwezig zijn en
 • Sluit uw browser af en start deze opnieuw op.

Na opnieuw inloggen bent u echter weer als specifieke gebruiker herkenbaar voor het netwerk.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerking en de mogelijkheid van bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de volgende gelinkte informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten, willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden gedaan bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht je toch nog hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Opmerkingen over auteursrecht en auteursrecht op kunst

Als u afbeeldingen, teksten, plannen, video's, muziek enz. op onze site wilt publiceren, moet u weten dat u mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u niet de auteur zelf of rechthebbenden.

Registratie voor evenementen

Op onze website staat een inschrijfformulier voor evenementen.

Als je dit gebruikt om je in te schrijven voor een evenement, verwerken wij de gegevens die je op het inschrijfformulier verstrekt voor aanmelding en communicatie met jou.

Het principe van data-economie en data-vermijding wordt hier in acht genomen, in die zin dat u alleen de gegevens hoeft te verstrekken die we absoluut nodig hebben om u te registreren en contact met u op te nemen. Dit is uw e-mailadres en uw naam.

Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om redenen van technische veiligheid en om eventuele aanvalspogingen af te weren. Alle andere gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden gespecificeerd.

Bij gezamenlijke evenementen met fabrikanten worden uw gegevens ook doorgegeven aan de medeorganisator.

Door u te registreren voor onze bedrijfsevenementen, stemt u ook in met de eventuele publicatie van foto's en video's door Corporate Communications bij Bechtle AG (Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, socialmedia@bechtle.com) een.

Corporate Communications bij Bechtle AG is van plan de foto's en video's die tijdens een bedrijfsevenement zijn gemaakt, te publiceren op de eigen sociale mediasites van de groep (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Google+), intranet, Bechtle-publicaties (bijv. klantenmagazine of nieuwsbrief ) en te publiceren op de bedrijfswebsites van de Bechtle Group (rechtsgrond: Art. 6 Para. 1 lit. a EU-DS-GVO / §§ 22, 23 KunstUrhG).

Wij wijzen u erop dat publicaties in social media ook naar landen buiten de EU kunnen worden doorgegeven.

De persoonsgegevens worden buiten de hierboven genoemde gevallen niet aan derden doorgegeven en alleen gebruikt voor het hierboven genoemde doel. Foto's en video's die op internet zijn gepubliceerd, zijn wereldwijd toegankelijk en verder gebruik van deze foto's en video's door derden kan in het algemeen niet worden uitgesloten.

Toestemming voor het gebruik van de afbeeldingen is vrijwillig. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken onder Mail: socialmedia@bechtle.com / Tel.: 07132- 9814386.

ondersteuningsverzoek:

nl_NL_formalDutch
We gebruiken cookies om de bediening en functionaliteit voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Als je doorgaat zonder je instellingen te wijzigen, gaan we ervan uit dat je alle cookies van onze website graag ontvangt. U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen. Verdere informatie Oke